ข่าว

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2556 

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในด้านต่าง ๆ >> คลิก=================================================================

วิชาการออกแบบเทคโนโลยี ม5/2

 1.การออกแบบเทคโนโลยี ม5/2                                                   >> โหลด

2. ความหมาย  ความสำคัญ วิวัฒนาการ ของเทคโนโลยี                            >>โหลด

3. เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ.                                                         >>โหลด

4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก                                         >>โหลด

ดาว์โหลดโปรแกรม 
>>โปรแกรม 3D MAX 2010
>
> ใบความรู้ประกอบการใช้โปรแกรม 3D MAX 

=========================================================

ผลงานนักเรียนแข่งขัน

2

g1

==========================================================

==========================================================

==========================================================

==================================================================

 ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 2015

==================================================================

 

==================================================================

Advertisements